TECHCON SYSTEMS / OK – USA

החברה מתמחה בייצור ציוד מתכלה למינון דבקים. (מחטים, מזרקים, שפופרות, פיות, מתאמים) שסתומים מסוגים שונים ומכשירי מינון.